Daten­schutz­recht­liche Einwil­ligung zur Verar­beitung perso­nen­be­zo­gener Daten von Bewerbern

Ich willige hiermit ausdrücklich ein, dass meine perso­nen­be­zo­genen Daten, die ich der Walter-Fach-Kraft-Gruppe im Rahmen des gesamten Bewer­bungs­ver­fahrens bereit­ge­stellt habe und die für die Suche nach Stellen und Positionen nötig sind, auch nach Beendigung der Suche nach einer Tätigkeit im Wege der Arbeit­neh­mer­über­lassung und/oder Perso­nal­ver­mittlung für insgesamt 6 Monate von der Walter-Fach-Kraft-Gruppe gespei­chert und weiterhin für die Suche nach einer Tätigkeit oder freien Stelle verar­beitet werden dürfen, um mich gegebe­nen­falls zu kontak­tieren, falls ich für eine andere Tätigkeit oder Stelle in Betracht kommen sollte. Die Walter-Fach-Kraft-Gruppe wird mich nach Ablauf dieses Zeitraums gegebe­nen­falls erneut nach meiner Einwil­ligung fragen.

Ich weiß, dass diese Einwil­ligung freiwillig ist und ich selbst darüber entscheiden kann, ob ich diese abgeben möchte. Mir ist ebenfalls bekannt, dass ich diese Einwil­ligung ohne Angabe von Gründen verweigern kann, ohne dass ich Nachteile zu befürchten hätte. Ich wurde zudem darauf hinge­wiesen, dass ich diese Einwil­ligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider­rufen kann und die Walter-Fach-Kraft-Gruppe dann nicht mehr dazu berechtigt ist, meine perso­nen­be­zo­genen Daten zu verwenden und die Walter-Fach-Kraft-Gruppe diese Daten zu löschen hat. Ein Widerruf ist zu richten an:

Herr Bernd Kircher

+49 661 96090636
kircher@datenschutz-kanzlei.com

Telegra­phen­gasse 1
Fulda 36037
Hessen
Deutschland

Stand Version 1.0
24.01.2023

Zgoda na podstawie prawa o ochronie danych osobowych na przet­warzanie danych osobowych wnioskodawców

Ninie­jszym wyrażam wyraźną zgodę na to, aby moje dane osobowe, które udostęp­niłem firmie Walter-Fach-Kraft Group w ramach całego procesu aplika­cy­jnego i które są niezbędne do poszu­ki­wania pracy i stanowisk, mogły być przecho­wywane przez Walter-Fach-Kraft Group przez okres łącznie 6 miesięcy, nawet po zakońc­zeniu poszu­ki­wania pracy w ramach pracy tymcz­a­sowej i/lub agencji pośred­nictwa pracy i mogły być nadal przet­warzane w celu poszu­ki­wania pracy lub stanowiska, aby w razie potrzeby skontaktować się ze mną, jeśli będę brany pod uwagę przy poszu­ki­waniu innej pracy lub stanowiska. Grupa Walter Fach Kraft może po tym okresie ponownie poprosić o moją zgodę.

Wiem, że ta zgoda jest dobro­wolna i że mogę samod­zielnie zdecy­dować, czy chcę ją wyrazić. Jestem również świadomy, że mogę odmówić udzie­lenia tej zgody bez podawania przyczyn i bez koniecz­ności obawiania się jakich­kolwiek niedo­god­ności. Zostałem również poinfor­mowany, że mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość i że Walter-Fach-Kraft Group nie jest wtedy już upraw­niona do korzystania z moich danych osobowych i że Walter-Fach-Kraft Group musi usunąć te dane. Odwołanie należy kierować do:

Pan Bernd Kircher

+49 661 96090636
kircher@datenschutz-kanzlei.com

Telegra­phen­gasse 1
Fulda 36037
Hessen
Deutschland

Stand Version 1.0
24.01.2023